ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯмандат: 18.03.2016 - 18.03.2019г.

 
   
  ГЮЛЧАН ШАБАН ИСЛЯМ

  председател
Декларация по Чл.18, ал.2 от ЗНЧ
Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
+359 8

 
   
  ОСМАН ШЕРИФ ПЕХЛИВАН

  член
Декларация по Чл.18, ал.2 от ЗНЧ
Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
+359 8

 
   
  АЛИ ЮСЕИН КАЧАН

  член
Декларация по Чл.18, ал.2 от ЗНЧ
Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
+359 8

 
Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за срок до 3 години.

Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен, което се удостоверява чрез декларация, за верността на която се носи наказателна отговорност по Чл.313 от Наказателния кодекс.

Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършени престъпления - и органите на прокуратурата.

Комисията взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.