УСТАВНИ ДОКУМЕНТИ


ПАСПОРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО
УСТАВ
Заявление за членство
Удостоверение за регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Окръжен съд-Стара Загора
Удостоверение за регистрация в централният регистър на Народните читалища на МК  (Виж Справка)
Удостоверение за Актуално състояние от Агенцията по вписванията-Регистър Булстат  
Документи относно статута на сградата на читалището
 
ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АКТОВЕ
Правилник за вътрешният трудов ред
Вътрешни правила за работна заплата
Инструкция за начина на обработване и съхранение на лични данни
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Правилник за обслужване на читателите в читалищната библиотека
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Закон за Народните читалища
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за обществените библиотеки
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за народната просвета
Закон за младежта
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за счетоводството
 
ЧИТАЛИЩНИ РЕГИСТРИ
Публичен регистър на издадените от ТНЧ "Прогрес 2004" удостоверения